O obci

O obci

Obec Slabčice

  1. Obec a její koncepční dokumenty
První písemné zprávy o obci pocházejí z druhé poloviny 14. století. Archeologické vykopávky však ukazují, že zde žili lidé už v době bronzové. V roce 1419 se na hoře Tábor u Nemějic sešlo asi 42.000 příznivců husitů v rámci tzv. poutí na hory.
V obci žije v současné době 364 obyvatel, průměrný věk obyvatel je 43,4 let. K obci Slabčice patří ještě  další místní části, a to Písecká Smoleč, Nemějice a Březí. K naší obci patří ještě několik samot, a to Široká, Ovčín a samota s osobitým názvem Souložnice.
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou, Svazku obcí regionu Písecko, Svazu měst a obcí ČR a MAS Vodňanská ryba, z.s.
 Máme zpracovaný Územní plán sídelního útvaru z roku 2011, v roce 2020 byla schválena změna č.1 tohoto plánu. V současné době se pracuje na novém územním plánu obce.
Obec má zpracovaný svůj Program obnovy vesnice, který byl naposled upravován v roce 2019.
 
  1. Společenský život
Obec podporuje udržování místních tradic jako jsou pálení čarodějnic, stavění máje, velikonoční pomlázka, mikulášská nadílka, pastýřské troubení na Vánoce nebo i poslední rozloučení s hasičem či myslivcem a podobně.
Spolková činnost je velmi rozmanitá. Máme 3 sbory dobrovolných hasičů, které mají mužská i ženská družstva. Členové se připravují na okrskovou i jiné soutěže. Z grantu Jihočeského kraje jsme provedli generální opravu všech třech hasičských stříkaček. Hasiči se starají o svěřenou techniku i o opravy hasičských zbrojnic. Nakupujeme nové vycházkové i pracovní uniformy. Tělovýchovná jednota a včelaři mají také svoji organizaci v naší obci. Základem Vesnického spolku je pěvecký soubor místních žen. Ten vystupuje každý týden v kostele a zúčastňuje se i setkání těchto sborů v blízkém i vzdálenějším okolí.
Všechny výše uvedené spolky podporuje obec finančně a členové spolků pomáhají obci především brigádnicky. Provádějí úklid v obci nebo sbírají staré železo.
Obec vede svojí kroniku. Kronikář je zároveň i členem zastupitelstva, a tak získává údaje do kroniky poměrně lehce.
Obec vydává svůj vlastní časopis pod názvem Info. Několikrát ročně a zaznamenává aktuální dění v obci. Připomíná významná životní výročí, narození i úmrtí občanů. Obec má svůj znak, vydává i svoje pohlednice. Pravidelně pracuje i obecní knihovna, jejíž součástí je i počítač a připojení na internet. Na zavedení internetu jsme získali dotaci.
 
  1. Aktivity občanů
Aktivita občanů se projevuje například tím, že jeví zájem o práci pro obec. Vždy máme několik kandidátek do zastupitelstva obce. Zvolení členové zastupitelstva se pravidelně zúčastňují veřejných zasedání a přicházejí s návrhy na zlepšení života v obci.
O vesnickou pospolitost pečují vedle obce zase členové vesnických spolků. Každoročně organizujeme setkání občanů, oslavu Dne matek, vzpomínkovou oslavu na hoře Tábor u příležitosti upálení Mistra Jana Husa, vítání občánků.
Obnova vesnice se daří například za pomoci opět hasičů. Důkazem je například opravená fasáda hasičské zbrojnice v Nemějicích či oprava sociálního zařízení i fasády kabin Tělovýchovné jednoty ve Slabčicích.
Obec sice nemá svoji základní ani mateřskou školu, neznamená to však, že by na mládež zapomínala. Spolky ji zapojují do své činnosti odmalička. Obec spolu s maminkami dětí organizují pro děti mikulášskou nadílku, dětský karneval, oslavu Dne dětí, oslavu začátku nebo konce prázdnin a podobně.
Obec má početnou kulturní komisi, jejíž náplní činnosti je kromě organizování kulturních akcí i navštěvování občanů, kteří se dožívají významného životního výročí.
Staráme se spolu s pečovatelskou službou o starší občany. Přispíváme jim na dovoz obědů, zajišťujeme jim v případě zájmu nákupy.  V případě pomoci starým občanům poměrně dobře fungují i sousedské vztahy a sousedská výpomoc.
Názory občanů zjišťujeme na schůzích, při náhodných setkáních, ankety vypisujeme i v obecním časopise.
 
  1. Podnikání
Místní zemědělské družstvo prošlo transformací a v současné době je hlavním podnikatelem v oblasti zemědělství.
Rozvojová strategie obce spočívá v tom, že spoléhá na tvorbu nového územního plánu spolu s komplexními pozemkovými úpravami.  V péči o krajinu chceme prosadit především protierozní a protipovodňová opatření.
V oblasti nezemědělského podnikání je v obci dřevařská výroba, pila, několik truhlářů, zedníků, automobilová a autobusová doprava. Rozvíjí se i venkovská turistika, je zde penzion, občané poskytují ubytování v soukromí. Podařilo se opravit některé místní komunikace, které mohou sloužit jako cyklotrasy.
 
  1. Péče o stavební fond a obraz vesnice
Obec velmi citlivě přistupuje k opravám v historické zástavbě obce. Snaží se zachovat původní ráz staveb. Důkazem je třeba oprava kostela nebo fary. Obojí je v majetku obce. Nová zástavba se povoluje v souladu se stávajícím územním plánem obce. Jsou povolovány pouze přízemní jednopatrové domy s podkrovím.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci v části obce, která je určená územním plánem k zastavění. Chceme požádat o grant na výstavbu inženýrských sítí a podpořit tím novou výstavbu v obci.
 
  1. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
V současné době provádíme modernizaci kulturního domu. Byla opravena střecha,  vyměněna okna, strop a elektroinstalaci v sále kulturního domu. Před pohostinstvím vyrostla nová pergola.
Obec má ve třech částech obce pohostinství i prodejnu potravin. Všechna pohostinství a dvě prodejny jsou v majetku obce, jedna prodejna patří Jednotě.
V roce 2006 se podařilo opravit silnici z Němějic na Podolsko, silnici ze Slabčic do Písecké Smolče a velkou část místních komunikací. Jediný způsob dopravy je doprava silniční.
Většina obce má svoji kanalizaci. Splaškové vody jsou likvidovány většinou v septicích nebo v jímkách na vyvážení. Čistírny u rodinných domů jsou spíše výjimkou. Týkají se pouze nově postavených domů. Odkanalizování obecních bytů ve Slabčicích a v Nemějicích končí v čistírnách odpadních vod. Obec má povolení k vypouštění odpadních vod. Záměrem obce je vybudovat centrální čistírnu odpadních vod.
Odpady likviduje v obci specializovaná firma. Obec třídí odpad, je členem společnosti EKO-KOM. Občané tříděnému sběru napomáhají a s obcí dobře spolupracují. O změnách v likvidaci odpadů opět informujeme v obecním časopise.
 
  1. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
O pořádek se starají především zaměstnanci obce. Uklízejí veřejná prostranství, na jaře vysazují květinovou výzdobu, tu pak během roku plejí a zalévají. Staráme se o drobné objekty, jako jsou například křížky na památných místech. Opravujeme kapličky.
Sečeme trávu na návsích, sportovním hřišti, podél komunikací a dalších veřejných prostranstvích. Na návsích natíráme zábradlí, lavičky, vyvážíme odpadkové koše. Postavili jsme ve všech částech obce nové čekárny.
Stávající zeleň prořezáváme a udržujeme. Velkou péči věnujeme i výsadbě nové zeleně. Za poslední tři roky jsme vysadili více než 200 nových ovocných či neovocných stromů. Založili jsme tím 3 nové aleje podél cest.
Velkou péči věnujeme vodním tokům. Opravili jsme přelivy, hráze a břehy rybníků po povodních. Některé rybníky jsme vyčistili.
 
  1. Péče o krajinu
Obec je vlastníkem 182 hektarů obecních lesů. Provádíme plánovanou těžbu v souladu s hospodářským plánem, těžíme i porosty napadené kůrovcem a zasažené vichřicí. Na vytěžených pasekách vysazujeme nové porosty. Zalesňujeme i pozemky, které nejsou vhodné k zemědělské výrobě.