Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška Obce Slabčice č. 1/2008 o dani z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška obce Slabčice č. 1/2008
 
o dani z nemovitostí
 
Zastupitelstvo obce Slabčice se na svém zasedání dne 15. května 2008 usneslo vydat na základě § 10 písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 174/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
 
Čl. 1
Obecná ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška upravuje daň z nemovitostí v obci Slabčice.
 
Čl. 2
Sazba daně
 
Základní sazba daně u staveb uvedených v § 11 odst.1, písm.b) až d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, případně zvýšená podle odst. 2 a samostatných nebytových prostorů podle  odstavce 1 písm. c) a d) se v celé obci násobí koeficientem 1,5.
 
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
 
Zrušuje se Vyhláška č.6 z 28. ledna 1994
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….                            …………………………………
                Věra Hajská                                                            Jaroslav Bouška
              místostarostka                                                                   starosta
 
 
Vyvěšeno: 16. 5. 2008
Sejmuto: 2. 6. 2008
 
Schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2008
 
 
Platnost vyhlášky od 3. 6. 2008
 
Účinnost vyhlášky od 1. 7. 2008