Historie sboru hasičů Slabčice
Hasičský sbor ve Slabčicích byl založen 2. prosince 1898. Jeho zakladatelé byli: Václav Dvořák (narozen ve Hvožďanech 1870), Matěj Mráz (1863), František Kálal (1866), Josef Osoba (1870), František Hájíček (1869), František Pouzar (1856), Jan Čejka (1872), Václav Málek (1872), Jan Kolář (1880), Jan Hanzlík (1879), František Slavata (1879), Antonín Jaroš (1878). Během následujících let přistupovali další občané a počet členů sboru narůstal. V období 1. republiky bylo evidováno kromě hasičů činných i 48 členů přispívajících, kteří podporovali slabecké hasiče finančně.
Ve funkci velitele se vystřídala za ta léta řada občanů. Zpočátku to byli: Václav Dvořák, Josef Kozák, Karel Kalina, od roku 1930 Jaroslav Mráz, 1935 - J. Cetlovský, 1946 – Václav Černý, 1949 – L. Šťastný, 1953 – A. Málek, 1960 – A. Vansa, 1962 – F. Jaroš, 1977 – V. Kotnour, 1989 – R. Diviak, 1991 – R. Žák, 2000 – P.Král a současným velitelem je od roku 2005 Josef Král.
Nelze nezmínit nelehkou funkci předsedy (později starosty) sboru, kterou vykonávali např. : od roku 1929 – Štěpán Šťastný, 1946 – Jan Hanzlík, 1949 – František Kálal, 1951 – Josef Cetlovský, 1962 – Antonín Málek ml., 1969 – Josef Jaroš, 1980 – Jan Sikora, 1989 – Stanislav Růžička, 1991 – Jaroslav Málek a současným starostou je od roku 2005 Zdeněk Vansa.
Počet členů se pohyboval od založení do 90.let minulého století mezi 15 – 25. Poté se podařilo členskou základnu ještě více rozšířit. V dnešní době čítá slabčický sbor 32 hasičů a hasiček.
V roce 1902 byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka tažená koňmi. Na valné hromadě 20.1.1930 poprvé zaznělo přání, aby tato stříkačka byla nahrazena motorovou. Sbor se jí dočkal ale až v roce 1946. V roce 1947 zakoupila obec pro hasiče nákladní auto, které stálo se všemi výdaji, jako např. daň nebo náklady na převoz auta z Jindřichova Hradce, 13211Kč. Současná stříkačka byla pořízena v roce 1969.
5.7.1929 vyhořelo stavení u Kozibrátků. Se stříkačkami tu byli hasiči ze Slabčic, Smolče, Nemějic, Rákova, Borovan, Bojenic a Olešné. Pomáhali i hasiči z Karlova, ovšem bez stříkačky, protože neměli koně. Za obětavost při zachraňování sousedů dostal slabecký sbor od 1. české vzájemné pojišťovny 100Kč a od pojišťovny Slavie 250Kč, což bylo v době krize celkem dost peněz.
V letech hospodářské krize byla dobrá každá koruna. Například na Hasičský ples, konaný 5.1.1935 byla zjednána 10-ti členná hudba pana Vachouta z Bojenic za 225Kč, večeři a 10 litrů piva. Když v těch letech zbylo z plesu 100Kč, byl to velký úspěch. A přece z každé zábavy hasiči střádali na věžní hodiny, které byly instalovány v roce 1936 ( za 10500Kč ). Kromě peněz od hasičů se použily na pořízení hodin i peníze z nájmů ze společenských honiteb, ze zisků z divadelních představení ochotnického spolku „ Kálal“, z darů sponzorů i sbírek mezi občany nejen v obci, ale i v Rákově a Olešné.
Když šli hasiči k sousedům (do Nemějic, do Smolče, nebo třeba do Rákova) na bál, dostávali od sboru dietu 10Kč na osobu. Tato dieta se vyplácela od roku 1920 až do roku 1939. Mezi další výdaje patřilo i vyplácení ročního služného hasičskému poslovi, kterým byl dlouhá léta Jan Bezpalec a např. v roce 1933 dostal 20Kč.
Každý hasičský sbor měl své heslo. Slabecký měl nejprve toto: „ Konej práci hasičskou čestně a budeš ctěn“. A později: „Hasič ku pomoci, třeba o půlnoci, všem“.
Na poslední výroční valné hromadě před 2. světovou válkou, která se konala až 20.května 1939 se hasiči dohodli, že dají strop do požární zbrojnice. Pak bylo ještě v lednu 1940 dohodnuto, že v masopustní pondělí bude Hasičský ples. Jen pro zajímavost: začátek byl v 15 hodin a vstupné činilo 5Kč. To byla na 6 let poslední činnost hasičů ve Slabčicích.
16.5.1947 bylo na schůzi usneseno, aby se podala žádost na MNV ve Slabčicích o opravu hasičské zbrojnice a o zhotovení vodní nádrže na potoce k účelům hasičským a ke koupání. Tato nádrž se vybudovala v roce 1972 a bylo to hlavně zásluhou hasičů, kteří zde odpracovali přes 600 hodin. Pořádaly se i další brigády, kterými si členové vydělávali peníze na činnost, jako např. pomoc JZD, ať už při svážení slámy nebo sběru kamene, sběru železa, či práci pro obec. Z těchto prací uveďme třeba stavbu prodejny, úpravu rybníka na návsi, pálení větví po těžbě v obecních lesích, udržování okolí požární nádrže na Potocích nebo z nedávné doby, sázení stromků kolem cesty na Sušici v roce 2005, na kterém se podílely hlavně nejmladší členky sboru. Dále bylo odpracováno mnoho hodin při stavbě čekárny a zatím poslední akcí byla v loňském roce oprava střechy a vjezdu u Hasičské zbrojnice, při které se odpracovalo přes 100 hodin, a která by měla ještě pokračovat letos opravou fasády.
            Každoročně hasiči přivezou a postaví májku a připraví vatru pro pálení čarodějnic.
I na kulturních a společenských akcích se hasiči podíleli velkou měrou. Uveďme například biřmování v roce 1948, kdy do Slabčic přijel biskup a sbor se této události zúčastnil v uniformách, stejně jako svěcení zvonu v témže roce. Při motocyklových závodech v květnu 1951 a automobilových závodech v červenci 1963, které se jely přes naši obec, stáli hasiči jako stráže na stanovištích a starali se o bezpečnost. Každoročně pořádají Hasičský bál, už hodně let společně se sbory ze Smolče a Nemějic. V 60. letech organizovali kromě Hasičského bálu i pouťové zábavy.
31.5.1970 uspořádal sbor spolu s obcí velkou slavnost k 70. výročí založení. Při této akci se pokládali věnce, byli oceněni zasloužilí členové, hrála kapela, představili se sportovci a byly pořádány soutěže a hry pro děti.
Samozřejmě se hasiči zúčastnili i sjezdů rodáků v letech 1981, 1998 a 2008, z nichž se poslední dva pořádaly u příležitosti 100. a 110. výročí založení hasičských sborů. Další významnou akcí s velkou účastí nejen místních hasičů, bylo v roce 2000 svěcení obecního praporu a sázení obecní lípy 28.10.2008.
Hlavním posláním, a vlastně tím, proč se hasičské sbory zakládali ovšem vždycky bylo hašení požárů a ochrana před nimi. Náš sbor zasahoval za svoji existenci u několika, jak v naší obci, tak i v okolních. Hlavně díky Josefu Jarošovi, který vedl knihu zápisů ze schůzí od roku 1924 téměř nepřetržitě až do roku 1977 a byl dlouholetým funkcionářem (jednatelem, pokladníkem a později i předsedou), máme možnost něco se dozvědět o požárech ve Slabčicích i sousedních obcích. Z knihy požárů, kterou též psal, můžeme např. vyčíst, že první zásah si slabečtí hasiči připsali 26.září 1899 při požáru domu Josefa Vansy číslo 42. Zajímavé je, že oheň vznikl v 5 hodin a hasiči u něj byli již za 6 minut. Z dalších můžeme uvést třeba požár domu č. 2 ( Mrázů ), který vznikl 10.10.1935. Při těchto požárech hasiči kromě hašení zachraňovali domácí zvířata i uskladněné seno a obilí. Jejich práce a nasazení bylo oceňováno ostatními občany. V pozdější době už se hašení věnovaly převážně profesionální sbory, ovšem naši hasiči odváděli při likvidaci požáru vždy velkou práci a obětavost jako např. při ohni, který vznikl 16.12.1968 u Hanzlíků nebo když blesk zapálil stavení pana Bílého v Nemějicích 23.5.1971. Nechyběli ani, když ze stejné příčiny vzplanula stodola pana Vansy ze Slabčic č. 9 (15.7.1975). Neúnavně hasili a celou noc drželi hlídky při lesním požáru v Čepinci v roce 1994. Komplikovaná situace byla v roce 1999 při požáru domu č. 26 na návsi, jelikož byla stříkačka právě v opravě, a proto se musela použít smolečská.
Až do 90.let prováděli místní hasiči pravidelné preventivní prohlídky ve všech staveních v obci.
Nezanedbatelný prostor se věnuje požárnímu sportu. Slabečtí hasiči se každoročně účastní okrskových i jiných soutěží, kde končí se střídavými úspěchy. Největším úspěchem v této oblasti bylo to, že se podařilo v nedávné době dát dohromady na několik soutěží družstvo dětí, které si vedlo mezi svými vrstevníky velmi dobře.
Doufejme, že se podaří získat do sboru opět mladé lidi, aby ani v budoucnu hasičská tradice v naší obci nezanikla.