Historie sboru hasičů v Nemějicíh
Historie Sboru dobrovolných hasičů v Nemějicích
 
Sbor dobrovolných hasičů Nemějice byl založen 20.11. 1898. Prvním předsedou se stal František Lhotecký. Z roku 1898 má sbor do dnešních dnů funkční ruční stříkačku. V roce založení vysázeli hasiči 5 stromů na hrázi u rybníka na návsi. O 10 let později vysázeli stromy před hasičskou kolnou a u silnice okolo Řeháka. Roku 1924 byla při sboru založena jinošská skupina a dívčí odbor.
V roce 1930 si sbor koupil svůj prapor. Občané si na něj vydělali brigádami na opravě cest. V roce 1933 byla u sboru založena družina žáků a žaček. V témže roce bylo zřízeno hasičské cvičiště na obecním pastvišti.
V roce 1934 se hasiči rozhodli zřídit nové jeviště pro divadelní představení. Při budování cvičiště i zřizování jeviště pracovali ochotně téměř všichni občané obce. V hasičské kronice je podrobně popsáno, kdo přivezl z lesa dříví, kdo ho osekával, kdo ho dovezl na pilu, kdo pracoval bez koňského potahu a podobně. Na jevišti pak byla ještě učiněna sbírka obilí, které bylo prodáno a zaplaceno truhláři. Prvním režisérem byl František Patzelt, potom František Fokt. Divadelní představení se hrála i za války, ale musela projít cenzurou.
Velkou tradicí se staly oslavy na hoře Tábor. Jedním z hlavních organizátorů byli opět hasiči. Oslavy se konaly vždy dvě. První vždy kolem 6.července, na den upálení mistra Jana Husa, druhá koncem července, na památku shromáždění lidu v době husitské. Podle kroniky proběhla první oslava v roce 1919, v době 500. výročí tábora lidu na hoře Tábor. Z Nemějic byl organizován průvod na horu Tábor. Řečníci byli buď starosta obce, nebo některý z učitelů, dále pak zástupce společnosti na ochranu husitských památek. Tyto oslavy probíhaly celá dvacátá a třicátá léta 20. století, byly pak přerušeny válkou a pokračovaly až do konce padesátých let. Ve třicátých letech se jednalo o zřízení památníku na hoře Tábor, měla tam být postavena rozhledna. Záměr však nebyl uskutečněn.
Válka těžce zasáhla i do života obyvatel Nemějic. Ti, co nepracovali v zemědělství, museli odejít pracovat do Říše. V obci byly prováděny časté kontroly, nemá-li někdo větší zásoby potravin nebo obilí. Lovecké zbraně musely být odevzdány na četnickou stanici do Podolí. Kromě divadla byla v obci půjčovna knih, kterou vedl obětavý funkcionář Štěpán Koukol. V roce 1942 byla zakoupena motorová stříkačka. Poválečná činnost hasičů je v hasičské i obecní kronice zmiňována velice málo. Hasičská kronika není psána vůbec, obecní se věnuje především změněné politické situaci a zabývá se budováním socialismu na vesnici. Nejvíce je možné se dozvědět z pokladní knihy hasičů. Odtud je patrné, že i po válce a ještě v padesátých letech pokračovaly oslavy na hoře Tábor. Hasiči pořádají pravidelně ples na první vánoční svátek 25. prosince. Pořádají i další taneční zábavy. Koncem padesátých let a v šedesátých letech činnost hasičů prakticky ustává. Vzestup činnosti nastává v sedmdesátých a osmdesátých letech. Obnovuje se tradice požárnických plesů. Jsou nakoupeny vycházkové i pracovní stejnokroje. Hasiči slaví MDŽ. Hasiči měli rozhodující podíl na všech akcích v obci – kanalizace, výstavba požární nádrže, výstavba nové prodejny a pohostinství, oprava kapličky.
Začátkem devadesátých let se obnovily slavnosti na hoře Tábor. Slavnosti jsou každoročně pořádány dosud. V roce 1992 byl opraven hasičský prapor za přispění obce. Hasiči si přivydělávají brigádami – sbírají železný šrot, vyřezávají křoví kolem cest. Vzhledem k tomu, že v Nemějicích je několik let zavřená hospoda, provozují klubovnu pro sebe i pro děti. Do sboru vstupuje i několik chalupářů a žen.
Počátkem 21. století nakoupili hasiči 10 pracovních uniforem, sbor výrazně omladil. Během několika let do něj vstoupilo několik mladých chlapců a dívek. Hasiči si vydělali i poměrně hodně peněz, ať už na opravě fasády hasičárny, opravě střechy nad hospodou či při vyřezávání křoví kolem cest. Hasiči vysázeli i aleje kolem cesty na Brance a na Kozínech. V roce 2004 byla provedena generální oprava hasičské stříkačky. V letech 2005 a 2008 si nakoupili nové vycházkové uniformy. V současné době má sbor 52 přispívajících členů.